ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีขอขมาลาอุปสมบท

30 มิถุนายน 2560
พลตรี อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชา ของข้าราชการสังกัดกองพลทหารช่างและหน่วยขึ้นตรง ณ ห้องอเนกประสงค์กองบัญชาการกองพลทหารช่าง