ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตรวจการปฏิบัติราชการที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.23

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
พล.ต.วิชา  ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหาร ตรวจการปฏิบัติราชการที่  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.23 สนภ.2 นทพ. อ.นาด้วง จ.เลย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับราษฎรในพื้นที่และหน่วยงานของรัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ