ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ตรวจการปฏิบัติราชการที่อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 20 เม.ย.60 
พล.ต.วิชา  ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหาร การตรวจการปฏิบัติราชการที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ทั้งการดำเนินการสถานบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยลงจากที่สูงหน่วยบรรเทาสาธารณภัย และการทดสอบสรรถภาพร่างกาย