ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยม และคัดเลือกโครงการวิจัย

วันที่ 20 เมษายน 2560
พล.ต.ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น ผอ.ศวพท.วท.กห.ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงาน สมท.วท.กห.ชั้น3
อาคาร สป.(ศรีสมาน)
 พล.ต.ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น ผอ.ศวพท.วท.กห และคณะ เข้าร่วมหารือกับ ศวท.ทอ.เพื่อร่วมกันคัดเลือกโครงการวิจัยของ ทอ. โดยมี จก.วท.กห.เป็นหัวหน้า ณ ศวท.ทอ.