ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ให้กำลังใจจทน.ตร.ทหาร

วันที่ 20 เมษายน 2560
พ.อ.จุมพล สุดสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(ท)ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารหลังจากผู้ก่อความไม่สงบขว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ เมื่อคืนนี้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปน. /ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.ได้มอบหมายให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รอง ผวจ.ปน.เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการเลี้ยปลาในกระชังบริเวณคลองตุยงและแม่น้ำปัตตานี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของเทศบาลหนองจิก และเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อหาทางออกในการการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี พ.อ.จุมพล สุดสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดป.น.(ท) เป็นผู้ประสานงานเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ประกอบด้วย นายชินวัฒน์ พรหมมาณพ ผอ.โครงการชลประทานปัตตานี ผู้แทนนายกเทศมนตรี ประมงจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัดปัตตานี ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ปัตตานี ผู้แทนทสจ. และส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กอ.รมน. ชั้น ๒ อ.เมือง จ.ปัตตานี