ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

แนะนำความรู้เรื่องประมวลจริยธรรม

7 เม.ย.60 พล.ต วิชา  ไผ่เกาะ ผบ.สตป.สจร.ทหาร แนะนำความรู้เรื่องประมวลจริยธรรม การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ สิทธิการได้รับค่าชดเชยของผู้เสียหายในคดีอาญาฯ พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ การร้องทุกข์ร้องเรียนที่ถูกต้อง การกระทำทุจริตหลอกลวงเรียกร้บเงิน กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ นกส.4 สทพ.นทพ. อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร