ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ

เมื่อ22เมย.60
พ.อ.จุมพล  สุดสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.
ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจและมอบถุงยังชีพพระราชทานฯแก่จนท.อส.ประจำ ชคต.เขาตูม
อ.ยะรัง จว.ปน.
พัฒนาสัมพันธ์มอบข้าวสาร50กก.ให้อิหม่าม(อิหม่ามรอยะ)ประจำมัสยิดกลางเพื่อใช้ในภารกิจ
ของมัสยิด ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี