ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

เยี่ยมจุดตรวจรวมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์

วันนี้(๑๓) ๐๙.๐๐ น. พ.อ.จุมพล สุดสวาสดิ์  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(ท.) พร้อมด้วย จนท.ฝ่ายการข่าว ฯ ฝ่ายยุทธการ และฝ่ายกิจการมวลชน (กร.) ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ จุดที่ ๑ ณ  ที่ว่าการอำเภอหนองจิก, จุดตรวจที่ ๒ จุดตรวจร่วม ฯ ม.8 บ.ดอนยาง, และจุดที่ ๓ จุดตรวจร่วม ฯ หน้าที่ว่าการ อ.โคกโพธิ์ พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับ จนท.จุดตรวจร่วมทั้ง 3 จุด เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจ ขณะเดียวกันเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย