ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

สงกรานต์ สรงน้ำพระ

พ.อ.(พ)อัครพล  พงษ์สวัสดิ์ นำสรงน้ำพระและให้ผู้ใต้บังคับบัญชารดน้ำ ในโอกาสวันสรงกรานต์