ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผบ.พล.ร.4 รอง ผบ.พล.ร.4 (1) และ ผบ.นขต.พล.ร.4 เยี่ยมชมการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies slams) ของ ทภ.3


เมื่อ 5 ก.ค. 62 เวลา 0800 - 0900 พลตรี อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4  รอง ผบ.พล.ร.4 (1) และ ผบ.นขต.พล.ร.4 เยี่ยมชมการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies slams) ของ ทภ.3 ประจำปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ในส่วนตัวแทน พล.ร.4 จัดกำลังจาก ร.14 และ พัน.นขต.ร.14


โดยเข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลระดับกองพันและกรม ตั้งแต่ห้วงวันที่ 4-5 ก.ค.62 ที่ผ่านมา หลังจากนั้น ผบ.พล.ร.4 ได้พบปะให้โอวาท และมอบงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยที่เข้ารับการแข่งขันฯ การปฏิบัติอื่นๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย