ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

จก.ขว.ทหาร เป็นประธานการประชุม จก.ขว.ทหาร อาเซียน


วันที่  5 มีนาคม 2562 พลโท ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร เป็นประธานการประชุม จก.ขว.ทหาร อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 16 โดยมี จก.ขว.ทหาร จากกองทัพในประเทศอาเซียน เข้าร่วมประชุม บรรยากาศการประชุมแสดงออกถึงความเป็นมิตรภาพระหว่างกัน ร่วมกันหารือในประเด็นที่มีผล กระทบต่อความมั่นคงตามหัวข้อหลัก (Theme) ของการประชุม ผบ.ทสส.อาเซียน ได้แก่ ความมั่นคงที่ยั่งยืน (Sustainable Security) ซึ่งในช่วงท้ายของการประชุม จก.ขว.ทหาร ได้ส่งมอบหน้าที่ประธานจัดการประชุมในปี 2563 ให้กับ จก.ขว.ทหาร เวียดนาม ต่อไป