ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ร่วมประชุม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ผทพ.)

วันที่ 26 ธ.ค.61 พลโท ชัยวิน ผูกพันธุ์ ได้รับมอบหมาย จาก รมช.กห./รอง หน.ผทพ.ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ผทพ.) ณ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดปัตตานี