ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดรัตนานุภาพ

เมื่อ 3 ต.ค.61,1300 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผอ.ศปพร. และคณะ ตลอดจนส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดรัตนานุภาพ ม.2 บ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จว.น.ธ. โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค4 เป็นประธาน มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน 569,199 บาท(ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท)