ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ตามที่ได้มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในวาระ 1 ตุลาคม 2561 ให้ พลโท กนก ภู่ม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก และให้ พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มาดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นั้น มณฑลทหารบกที่ 24 จึงได้กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เริ่มจากพิธีบวงสรวงสักการะพระรูป พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หน้ากองบัญชาการฯ จากนั้นเดินทางไปยังลานพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เพื่อกระทำพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ได้กล่าวรับมอบหน้าที่ และพร้อมที่จะนำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 2 ทั้งจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยมีกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน