ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นตัวแทนแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60

พลโทปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและคณะนักศึกษา เดินทางมาดูกิจการ และศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพภาคที่3 โดยมีพลตรีสุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นตัวแทนแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับสูงของกระทรวงกลาโหม แต่งตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมเสนาธิการกลาโหม พ.ศ. 2498 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เพื่อประสานวิทยาการด้านการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้ง ฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน เพื่อให้เกิดความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบ ร่วมกันในอันที่จะต้องป้องกัน ต่อสู้ การจัดสรรพกำลัง การปกครองและการรักษา การปกครองและการรักษาความสงบของประเทศ
โดยในห้วงวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในภาคเหนือ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์,พิษณุโลก,ตาก, ลำปาง, แพร่, พะเยา, เชียงใหม่ และเชียงราย กองทัพภาคที่ 3 ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 60 รวมจำนวน 410 ที่คนเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินการและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ของกองทัพภาคที 3 และการบรรยายสรุปหัวข้อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกอย่างยั่งยืน ภายใต้การถอดรหัส 4 DNA ของจังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุภารกิจที่สำคัญดังกล่าวกองทัพภาคที 3 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงได้มีอุดมการในการทำงานร่วมกันเพื่อจะขับเคลื่อนการสร้างความสงบเรียบร้อย ความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบ
และเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และการดำเนินงานตาม Road Maps ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้เป็นไปอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการนำพาประเทศชาติ ให้รอดพ้นวิกฤตและเกิดความเจริญมั่นคงสืบไป
ที่มา:พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน