ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 (1)ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พลตรี ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสิธุ์ กล่าวรายงานและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องดอกพะยอม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์