ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์: การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์

หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์: การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์: หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์     การ ประชาสัมพันธ์ คือ การจัดการสื่อสารอย่างมีแผนขององค์กรหรือหน่วย...