ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ของ ทภ.3

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง มทภ.3 (1) และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ของกองทัพภาคที่3 เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่ ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลป้องกันการเกิดโรคลมร้อน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ทั้งในด้าน กำลังพล ยุทโธปกรณ์ เอกสารหลักฐาน เครื่องช่วยฝึก สนามฝึก ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการฝึกทหารใหม่ของแต่ละหน่วย เพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โอกาสนี้ รอง มทภ.3 พบปะให้กำลังใจแก่กำลังพลทหารใหม่ ด้วย