ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชุมการติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทบ.

วันนี้ 22 พ.ย.60, 1000-1400 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ ผอ.ศปพร.เป็นผู้แทนทภ.4 เข้าร่วมประชุมการติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทบ.
โดยมี พล.อ.พัฒนา มาตร์มงคล ผอ.สปร.ทบ. เป็นประธาน ได้นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที ทภ.4 และ กอ.รมน.ภาค4สน.รับผิดชอบ ไปชี้แจงเป็นรายโครงการเพื่อให้สปร.ทบ.รับทราบ ประธานการประชุม
ได้สั่งการเน้นย้ำ 4 เรื่อง คือ
1.เรื่องการสำรวจและปรับปรุงศาลาทรงงาน
2.เรื่องการสำรวจและดูแลต้นไม้ที่พระองค์ทรงปลูก
3.เรื่องการเตรียมรวมพลังมวลชนโครงการพิทักษ์รักษาชีวิต
4.เรื่องการดำเนินโครงการฯให้ขยาย ต่อเนื่องและเตรียมการรับการทรงเยี่ยมโครงการฯ