ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.ยก.ทบ.

เมื่อ 2 ต.ค.60  กรมยุทธการทหารบก พิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.ยก.ทบ. ระหว่าง พล.ท.ชูชาติ บัวขาว และ พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์