ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจความพร้อม กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย บชร.1

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 พล.ต.สุรเดช ประเคนรี ผบ.บชร.1 และคณะ ตรวจความพร้อม กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย บชร.1 ประกอบด้วย เตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือ ปชช.และแก้ปัญหา การจราจร ตลอดจนน้ำดื่ม ชุดเสนารักษ์