ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมและตรวจเยี่ยมการฝึก

22 มิ.ย.60
พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 เข้าร่วมประชุมการเตรียมการแข่งขันเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ทหารราบ ประจำปี 2560 และตรวจเยี่ยมการฝึกของกำลังพล ร.14 พัน.1 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ จว.ต.ก.