ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

9 มิ.ย.60
พล.ต.ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น ผอ.ศวพท.วท.กห.เป็นผู้แทน รมว.กห. เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมข้าราชการ ศวพท.วพ.กห. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์