ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชน

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น.
พ.อ.จุมพล สุดสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(ท) พร้อมด้วยชุดปฎิบัติการ ๓ ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.น.ได้ลงพื้นที่ ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำทางศาสนา และกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ตามนโยบายของ คสช.และข้อสั่งการของ มทภ.๔ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและการรับทราบปัญหาของประชาชนเพื่อรวบรวมนำเสนอต่อรัฐบาล
          ในการนี้ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.ได้พบปะเยี่ยมเยียนนายอายุ สะมะแอ กำนันตำบลปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี พร้อมทั้งพัฒนาสัมพันธ์ร่วมกับชาวบ้านในระหว่างการถือศีลอด และเยี่ยมปลอบขวัญพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยมีการสนทนาเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการให้ชุมชนเป็นฐานในการผลิต การแปรรูป และการส่งเสริมด้านการตลาด เช่น สินค้าวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น