ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

พิธีเปิดและส่งมอบฝาย

วันนี้(๒๔) ๐๘.๓๐ น.
พ.อ.จุมพล สุดสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(ท.) เข้าร่วมในพิธีเปิดและส่งมอบฝายมีชีวิตบ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ.          
นายอำเภอโคกโพธิ์,ทสจ.ปัตตานี
ป่าไม้ทรายขาว,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำนัน,ผญบ.,
และชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานพิธีโรงเรียนบ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี บรรยากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


วันนี้(24) เวลา 13.30
พ.อ.จุมพล  สุดสวาสดิ์ รองผอ.รมน.จว.ป.น.(ท) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 3 ฝ่าย กอ.รมน.จังหวัด ป.น.และเจ้าหน้าที่งานปกครอง ศปก.อำเภอ หน่วยทหารในพื้นที่ ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณสถานีรถไฟนาประดู่พร้อมมอบถุงพระราชทานแก่นายสถานีรถไฟ
และเจ้าหน้าที่ตำรวจ(ตร.นพป.)บริเวณสถานีรถไฟ รวมทั้งตรวจเยี่ยมประชาชนที่เดินทางสัญจรไป-มา
เพื่อให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจและเป็นการป้องปราม กดดันไม่ให้มีการก่อเหตุจากผู้ไม่หวังดี ตามนโยบายของ มทภ.4 ซึ่งผลการปฏิบัติไม่พบสิ่งผิดกฏหมายแต่อย่างใด เหตุการณ์เป็นปกติ