ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นทพ. รับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา

ตามที่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลเอก จีรัชญ์ บุญชญา เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นั้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ ๒ ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ