ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาเพื่อประสานการปฏิบัติกับ ชคต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ

วันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาเพื่อประสานการปฏิบัติกับ ชคต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ โดยเป็นการรับฟังการบรรยายสรุปของ ชคต.ปล่องหอย ในเรื่องการจัดเตรียมกำลังพล พื้นที่ปฏิบัติการ การรับผิดชอบเส้นทาง การใช้แผนเผชิญเหตุ การใช้แหล่งข่าว มวลชนรอบฐาน ปัญหาข้อขัดข้อง และประธานให้ข้อแนะนำในเรื่องต่างๆ ในการตั้งฐาน ชคต. การปฏิบัติของ อส.ชคต.ในเชิงรุก/รับ และตรวจเยี่ยมฐาน ชตต.พร้อมมอบสิ่งของให้เป็นกำลังใจ โดย มี พ.อ.มาโนช เตมิยาจล หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ร่วมให้การต้อนรับและเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ บก.ชคต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี