ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

มทภ.3 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 31 และกองกำลังป้องกันชายแดน

วันที่ 1 มีนาคม 2561 พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาค3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่3 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 31 (ฉก.ทพ.31) และกองกำลังป้องกันชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ จ.เชียงราย มี พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1/ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมคณะ

พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พันเอก ไมตรี ศรีสันเทียะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 31 และ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ 


พลโท วิจักขฐ์  มทภ.3 ได้ ตรวจภูมิประเทศ บริเวณแก่งผาได ตั้งอยู่ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 4 ตำบล ม่วงยาย อ.เวียงแก่น เชียงราย พร้อมรับฟังบรรยายสรุป จาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 พร้อมมอบนโยบาย/สั่งการ แนวทางการปฏิบัติ และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค แก่กำลังพล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันชายแดน

สำหรับ แก่งผาได เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลม่วงยาย มีพื้นที่ประมาณ 17 ไร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเวียงแก่น เป็นจุดสุดท้ายที่แม่น้ำโขงไหลเข้าไปในประเทศลาว โดยแก่งผาไดตั้งอยู่บนทิวเขา ของเทือกเขาหลวงพระบาง อยู่ห่างจากอำเภอเวียงแก่น 14 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย 149 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที