ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รองผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารของกองกำลังผาเมือง

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล โดยมีพลโทสมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 และพลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วย และกำลังพล  ให้การต้อนรับและรับฟังโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

โอกาสนี้ ได้ให้โอวาท และมอบของขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในช่วงปีใหม่ โดยได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำให้ประเทศเดินหน้าสู่ความเจริญอย่างมั่นคง โดยกองกำลังผาเมืองนั้น มีภารกิจรับผิดชอบพื้นที่ใน 6 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รวม 24 อำเภอ ซึ่งภารกิจหลัก คือ งานป้องกันชายแดน งานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด งานป้องกันสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยที่ผ่านมาได้ทุ่มเท เสียสละ ช่วยส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพบกให้เป็นที่เชื่อถือ และเป็นพลังในการร่วมกันสร้างความเป็นปึกแผ่น มั่นคง และความสงบสุขให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดมา