ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ และตำแหน่งสูงขึ้น วาระ เมษายน 2563

พันเอกรอฝัน

ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พ.อ.(พ) ชายมาศ   แก้วไทรหงวน (มาศ) นปก.ประจำ สลก.ทบ.
2
พ.อ.(พ) ธนภณ   ธรรมวัฒนา (เอ๊ะ) นปก. บก.ทท.
3
พ.อ. ธนากร   จิตรอนุกูล (อ้อ) ประจำ บก.ทท.
4
พ.อ.(พ) ธนิต   บุตรจินดา (นิด) นปก.ประจำ สป.
5
พ.อ. สุชาติ   ชูศิริ (แขก) รอง ผอ.กกพ.ทน.3
6
พ.อ.(พ) อุทัย  คงวาสน์ (เปี๊ยก) นปก.ประจำ นทพ.

ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พ.อ.(พ) กิตติเชษฐ์   มโหธร (หยอย) นปก.ประจำ บก.ทบ.
2
พ.อ.(พ) คฤหัสถ์บดี  ปัตตพงศ์(ปุ้ม) ประจำ สลก.ทบ.
3
พ.อ.(พ) จำรัส   สังขะวร (รัส) รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.45
4
พ.อ.(พ) ชัยพฤกษ์   กองสมบัติ (ป๊อก) รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.22
5
พ.อ.(พ) ชาญณรงค์    บุญสอน (ติ๊ก) นปก.ประจำ มทบ.22
6
พ.อ.(พ) ชูชาติ   อุปสาร (อ๊อด) รอง ผบ.มทบ.22
7
พ.อ.(พ) ณรงค์ศักดิ์   เสาธง (เจี๊ยบ) นปก.ประจำ ศร.
8
พ.อ.(พ) ทสร   ทรงสมบูรณ์ (จ๊อก) ประจำ นทพ.
9
พ.อ.(พ) นันทวัฒน์   คำภานุช (อุ๋ย) รอง ผอ.สำนัก สปช.ทบ.
10
พ.อ.(พ) นิวัติ   ก้อนทอง (ก้อน) นปก.ประจำ ศสพ.
11
พ.อ.(พ) ประมวล   มธุรส (หนุ่ย) นปก.ประจำ กพ.ทหาร
12
พ.อ.ดร. ประสารดิษฐ์   ศรีศักดิ์ (อ๊อด) ประจำ มทบ.21
13
พ.อ.(พ) ปวริศ   เปรมชื่น (เรือง) นปก.ประจำ มทบ.14
14
พ.อ.(พ) วีระพงษ์   พันธจักร (เล็ก) รอง เสธ.ทน.3
15
พ.อ.(พ) วุฒิพันธุ์   ทองเนียม (ป๋อม) นปก.ประจำ ศสพ.
16
พ.อ.(พ) สรวุฒิ   สาลี (นาย) นปก.ประจำ สส.
17
พ.อ.(พ) สุมนชัย   สานุสันต์ (ต้อย) น.ช่างประจำ กช.
18
พ.อ.(พ) สุรจิตร   สุขีเมฆ (เบิ้ม) รอง ผบ.มทบ.31
19
พ.อ.(พ) เสน่ห์  บำรุงกิจ (เน่ห์) รอง สน.ผอ.ปรมน.จว.มทบ.17
20
พ.อ.(พ) อรรณพ  ธัชยะพงษ์(กบ) ผอ.กกล.ศพปน. 
21
พ.อ.(พ) อาณัติ   ปิ่นรัตนานนท์ (ณัติ) นปก.ประจำ กบ.ทหาร
22
พ.อ.(พ) อำนาจ   ไกรสงคราม (นาจ) รอง ผอ.สวท.รร.จปร.

ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พ.อ.(พ) กลยุทธ  ไกรฤกษ์ (อ๊อด) นปก.ประจำ สปท.
2
พ.อ.(พ) เกษียร   ยืนยง(น้อง) นปก.ประจำ นรด.
3
พ.อ.(พ) คณธัช   ชนะกาญจน์ (อุ๊) รอง ผบ.มทบ.23
4
พ.อ.(พ) จิระศักดิ์   ขำประถม(ต้อม) นปก.ประจำ มทบ.21
5
พ.อ.(พ) จิระศักดิ์  แสงทองศรี (จ้อย) นปก.ประจำ ขว.ทบ.
6
พ.อ.(พ) ฉลองชัย   ยาวะโนภาส (หลอง) รอง ผบ.มทบ.21
7
พ.อ.(พ) ชัยณภนท์   อเนกเวียง (เหมี่ยว) นปก.ประจำ มทบ.11
8
พ.อ.(พ) ชัยพิพัฒน์   รันสูงเนิน (เบิ้ม) รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.43
9
พ.อ.(พ) ชาญชาย   ไชยกุล (แก่) นปก.ประจำ มทบ.39
10
พ.อ.(พ) ชาญวิทย์    ทองพลับ (แอ้) ฝสธ.ประจำ ผบช.กอ.รมน.
11
พ.อ.(พ) ฐากฤช   สระคูพันธ์ (ติ๊ก) นปก.ประจำ ทบ.
12
พ.อ.(พ) ธีรชัย   แสนสะสม (แท่ง) ผช.ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.
13
พ.อ.(พ) นคร   กาญจนพฤกษ์ (เปา) นปก.ประจำ สพ.ทบ.
14
พ.อ.(พ) นฤชาติ   บุญเกื้อหนุน (น้อง) นปก.ประจำ กร.ทหาร 
15
พ.อ.(พ) นันทวัฒน์   ทัศนงาม (ตุ้ย) รอง ผบ.ศบบ.
16
พ.อ. นันโท   แต้สุข (แป๊ะ) ประจำ มทบ.42 
17
พ.อ.(พ) ปรเมศ   อุมรินทร์ (หนู) นปก.ประจำ มทบ.39
18
พ.อ. ปิยะพล   ทั่งกรณ์ (เก๋) ผช.สัสดี จ.ปัตตานี
19
พ.อ.(พ) พัฒนพงศ์   มูลศาสตร์ (ต้อย) นปก.ประจำ ยศ.ทบ.
20
พ.อ.(พ) มานพ    ไขขุนทด  (ไข) รอง ผบ. มทบ.23
21
พ.อ.(พ) วิระ   สอนถม (ติงลี่) ฝสธ.ประจำ ผบช.ปรมน.จว.
22
พ.อ.(พ) วีระศักดิ์   ทองอร่าม (นก) นปก.ประจำ กช.
23
พ.อ. ศรศิริ   จุ้ยรอด (จุ้ย) ประจำ สลก.บก.ทท.
24
พ.อ.(พ) ศุภพิชญ์   เผื่อนงูเหลือม (ก้อง.โด้) นปก.ประจำ มทบ.33
25
พ.อ.(พ) สมชาย   เพ็ชรประไพ (อู๊ดดี้) บชร.2 
26
พ.อ.(พ) แสงศักดิ์ ละมั่งทอง (เต้ย) นปก.ประจำ ขว.ทบ.
27
พ.อ.(พ) โสรัช สุขมาก (เต้) นปก.ประจำ นทพ.

ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พ.อ.(พ) นริศ   รุจานันท์ (หนุ่ม) นปก.ประจำ มทบ.21
2
พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์     สัมมาทัต (อ๊อด) ผช.ผอ.สวค.พบ. ..
3
พ.อ.(พ) รัชชพล   บุญวัฒนะกุล  (หนู) ผช.จร.สง.ปรมน.ทบ. ..
4
พ.อ.(พ) วัชรพล   จุมพล  (หน่อง) รอง จก.ดย.ทบ.
5
พ.อ. วัลลภ   แตงสาขา  (ตะเข้) ประจำ บก.ทบ.
6
พ.อ.(พ) วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิช (เจี๊ยบ) รอง ผอ.สน.ปรมน. จว.มทบ.36
7
พ.อ.(พ) สมภพ   ศรีศิริ (โอ๋) รอง จก.วศ.ทบ.
8
พ.อ.(พ) สุรัตน์   เลิศล้ำ (เต้) รศ.สกศ.รร.จปร.